17.jpg
Chyba
 • Chyba nahrávania údajov kanála noviniek
Dnes je 21. 10. 2018, meniny má: Uršula, zajtra Sergej

Primátor mesta

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 39375x

minac

Ing. Peter Mináč

Telefón: 047/5603802

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


 

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta, majetkoprávnych vzťahoch mesta, pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom ktorý:

 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky. Funkcia primátora je verejná funkcia.
 2. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
  Funkcia primátora je nezlučiteľnou s funkciou
  1. poslanca mestského zastupiteľstva,
  2. zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
  4. predsedu samosprávneho kraja,
  5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
  6. podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z.).
 3. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta.
  Primátor mesta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmov alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, poveriť zamestnanca mesta. Takto poverený zamestnanec rozhoduje v mene mesta, v rozsahu písomného poverenia.
 4. Primátor mesta
  1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, prípadne mestskej rady, ak zákon neustanovuje inak; podpisuje ich uznesenia a zápisnice,
  2. vykonáva mestskú správu,
  3. rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto Štatútom a Organizačným poriadkom mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  4. uschováva mestskú pečať a mestskú vlajku a používa mestské insígnie,
  5. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta,
  6. predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na : vymenovanie náčelníka mestskej polície, vymenovanie a odvolanie riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.
  7. zastupuje mesto navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
 5. Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Pozastaví ho tak, že ho nepodpíše v zákonom stanovenej lehote – to je do 10 dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom.
  Primátor pred pozastavením výkonu uznesenia prerokuje uznesenie v mestskej rade, uznesením, ktorej však nie je viazaný. V prípade, že mestská rada nie je zriadená, uznesenie prerokuje so zástupcom primátora mesta a v prípade potreby aj s príslušnou komisiou mestského zastupiteľstva.
 6. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor mesta nemôže pozastaviť.
 7. Primátor mesta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora mesta.
 8. Mandát primátora mesta zaniká
  1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  2. uplynutím funkčného obdobia,
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
  6. vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora mesta,
  7. zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,
  8. v prípadoch podľa § 13 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení, ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
  9. smrťou,
  10. zrušením mesta.
  Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 9. Skutočnosti uvedené podľa písm. d), g) a h) je primátor povinný bezodkladne oznámiť mestu.
 10. Mestské zastupiteľstvo
  1. vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
  2. môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
 11. O návrhu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Zástupca primátora

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 7894x

hruska

Karol Hruška

 


Okruh úkonov a činností, ktorý je zástupca primátora mesta oprávnený vykonávať počas neprítomnosti a nespôsobilosti primátora mesta (napr. dovolenka, nemoc), ktorá však nesmie presiahnuť 6 mesiacov

 • zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia
 • zabezpečuje výkon mestskej správy,
 • zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne, v súlade s rokovaniami komisií mestského zastupiteľstva a Výborom m. č. Rimavská Píla,
 • v súčinnosti s odbornými oddeleniami mestského úradu, koordinuje činnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva a Výboru m. č. Rimavská Píla a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie úloh,
 • kontroluje plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.

Zástupca primátora mesta Tisovec zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa §13a ods. 3 o obecnom zriadení (ak ho nezvolá primátor) a podľa §12 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Zástupca primátora mesta vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa §12 ods. 3, 5, 6 zákona o obecnom zriadení.

Ak zanikne mandát primátora mesta Tisovec, pred uplynutím funkčného obdobia, úlohy primátora mesta Tisovec plní zástupca primátora mesta v plnom rozsahu. V takomto prípade sa zastupovanie skončí, zložením sľubu novozvoleného primátora (§13b ods. 5 zákona o obecnom zriadení) a zástupcovi primátora patrí plat primátora.

Hlavný kontrolór

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 8117x

 

 

Vzdelanie :

Prax :


Činnosť hlavného kontrolóra mesta

 • Kontrolou činnosti je najmä kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri :
  • hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
  • kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
  • kontrole vybavovanie sťažností a petícií,
  • kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
  • kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
  • kontrole dodržiavania interných predpisov mesta,
  • kontrole plnení ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
 • Hlavný kontrolór mesta najmä :
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu pred schválením zastupiteľstvom,
 • Predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje § 11 ods. 3 osobitného zákona o sťažnostiach,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
 • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným. Zároveň má právo účasti aj na zasadnutiach komisií, mestského úradu, ako aj na rokovaniach riadiacich orgánov právnických osôb zriadených mestom. ( pozn. na pozvanie vopred)
 • Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta, ako aj do iných dokladov potrebných pre výkon kontroly.
 • Hlavný kontrolór organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle od mestského úradu a právnických osôb zriadených mestom. Výkon kontroly stanovuje hlavnému kontrolórovi zastupiteľstvo uzneseniami. Z dôvodu operatívnosti a prevencie, vykonáva hlavný kontrolór aj námätkové kontroly predovšetkým na základe sťažností, petícií, podnetov občanov, alebo vlastných zámerov stanovených v pláne kontrolnej činnosti.
  Pri výkone svojej činnosti hlavný kontrolór používa podlhovastú pečiatku v znení „Hlavný kontrolór mesta Tisovec“.
 • Hlavný kontrolór je oprávnený požadovať od primátora, viceprimátora, prednostky, vedúcich zamestnancov mesta, vedúcich orgánov a organizácií vo sfére pôsobnosti mestského zastupiteľstva odborné stanovisko k problematike súvisiacej s jeho kontrolnou pôsobnosťou.
 • Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.

Prednosta

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 5091x

Tibor Tokár

Telefón: 047/5603 808

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


Vzdelanie:

 • Obchodná akadémia Rimavská Sobota, odbor Bankovníctvo, ukončený v roku 2005.
 • Vysokoškolské I. stupňa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a manažment podniku.

 Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta a ktorý:

 • vedie a organizuje prácu mestského úradu
 • za svoju činnosť zodpovedá primátorovi, spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
 • sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
 • má právo vyjadriť z odborného hľadiska svoje stanovisko, názor pri prerokúvaní určitého návrhu
 • organizuje a vedie prácu mestského úradu a zabezpečuje jeho chod.
 • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor. O plnení úloh mestského úradu predkladá 1 x ročne správu mestskému zastupiteľstvu.

Mestské zastupiteľstvo

Vytlačiť
Kategória: Mestské zastupiteľstvo
Dátum uverejnenia
Prečítané: 11301x
 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta TISOVEC zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky. Volebné pravidlá upravuje Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
 2. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 3. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
  1. primátora mesta,
  2. zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
  4. podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľov prokuratúry).
 4. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo, podľa počtu obyvateľov mesta, v súlade s ustanovením §11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskoršom znení.
 5. Pre volebné obdobie rokov 2014-2018 je to 11 poslancov.


DSC 6880b
Zadný rad zľava:  Mgr. Ľubomír Bagačka, Ing. Karol Kubíni, Ing.Ivan Kriška

Predný rad z ľava: Dušan Kojnok, Róbert Boháčik, Mgr. Gabriela Kéry, Ing. Hana Homoľová, Ing. Peter Mináč (primátor), Mgr. Marta Svobodová, Mgr. Irena Milecová, Karol Hruška, Milan Šlajfer

 

Základné úlohy mestského zastupiteľstva

 1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva najmä svoju vyhradenú právomoc podľa príslušných ustanovení Zákona o obecnom zriadení.
 2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  2. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy uzavreté podľa § 20 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení (napr. zmluva o spolupráci, resp. združení miest a obcí, zmluva o zriadení právnickej osoby), rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratných finančných výpomocí zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor.
  3. schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
  4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
  6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenia obyvateľov mesta,
  7. uznášať sa na nariadeniach mesta,
  8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodných združeniach,
  9. určiť plat primátora mesta podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah jeho funkcie,
  10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta a určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat; schvaľovať odmenu hlavného kontrolóra,
  11. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať zástupcov do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
  12. na návrh primátora vymenúvať a odvolávať náčelníka mestskej polície a riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií (okrem riaditeľov škôl)
  13. voliť štatutárov organizácií s majoritnou účasťou mesta,
  14. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  15. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce, a ukladať im úlohy a povinnosti,
  16. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
  17. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 1660€,
  18. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
  19. schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 1660€,
  20. schvaľovať nájom majetku pri celkovej hodnote 1660€ a viac,
  21. schvaľovať aukčný predaj vecí,
  22. realizovať kompetencie v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tisovec a majetkom štátu, ktoré mesto užíva,
  23. ustanovovať erb mesta, vlajku, pečať, príp. znelku mesta,
  24. schvaľovať Štatút mesta, Organizačný poriadok mestského zastupiteľstva, Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, Zásady odmeňovania poslancov, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktoré mesto užíva,
  25. v prípadoch stanovených zákonom vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora; ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako 6 mesiacov, môže mestské zastupiteľstvo vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora.

Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť osobitným uznesením rozhodovanie o ďalšej otázke života mesta, o ktorej nie je zákonom, alebo interným predpisom mesta výslovne stanovené, že o nej rozhoduje primátor mesta.

Členovia komisií MZ

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 4412x

Podnet na predsedu komisie môže podať prostredníctvom tajomníka príslušnej komisie. Kontakty na tajomníkov je možné získať kliknutím na uvedený odkaz http://tisovec.com/index.php/kontakt. Ďalej je možné zaslať podnet na všeobecnú e-mailovú adresu mesta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Váš podnet zaslaním na uvedenú adresu bude postúpený na príslušnú komisiu pri mestskom zastupiteľstve.

Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 zriaďuje nasledovné stále komisie v zložení:

Komisia sociálnych služieb a zdravotníctva

Predseda: Karol HRUŠKA
Členovia:

 • Mgr. Monika MIŠKOVE
 • Mgr. Martina VOJTEKOVÁ
 • Mgr. Mariana KÓKAIOVÁ
 • Mgr. Irena VETRÁKOVÁ


Tajomník: Bc. Ida KRIŠKOVÁ

Čítať ďalej:Členovia komisií MZ

Mestský úrad

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 15963x

mestsky urad

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Utorok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Streda 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 17:00
Štvrtok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Piatok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 14:00Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, zložený zo zamestnancov mesta. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Mestský úrad najmä:

 1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
 3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní a daňovom konaní,
 4. vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
 5. organizuje a vedie prácu mestského úradu a zabezpečuje jeho chod. koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom.


Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu.

Matrika

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 670x

Matrikárka: Božena Brádňanová

Tel. č.: 047/5603 812

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Sídlo: Budova MsÚ v Tisovci, prízemie, č. d. 101

Úradné hodiny na matrike v Tisovci

Pondelok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Utorok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Streda 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 17:00
Štvrtok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Piatok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 14:00

Mestská polícia

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 8899x

Polícia je spojená s počiatkami štátnej organizácie ľudskej spoločnosti. Slovo “polícia” pochádza z latinizovanej podoby gréckeho slova “politia” a chápal sa ním spôsob, akým sa zabezpečovala verejná moc. Podľa Leparovho slovníka znamená aj poriadok na určitom úseku, ale aj obecná správa, obecná činnosť, slobodná obec, obecné zriadenie. Medzi prvotné úlohy mestskej polície patrilo stráženie hradieb, veží a brán. Postupne sa ďalšou špecializáciou začali tvoriť rôzne mestské orgány, ktorým boli podriadené určité odbory policajnej správy – požiarna polícia, stavebná polícia, bezpečnostná polícia atď. Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní v roku 1867 mestskej polícii v Uhorsku, ako prvej zo zložiek mestskej správy, určoval kompetencie organizačný štatút mesta. Policajný mestský kapitán mal osobitné postavenie ako veliteľ aparátu polície. Mal vlastný úrad a okrem bezpečnostnej, mal aj iné úseky mestskej správnej agendy. Zasadal v mestskom valnom zhromaždení s právom hlasovania a bol členom mestskej rady. Činnosť mestskej polície v období monarchie spočívala vo vyšetrovaní krádeží, pátraní po osobách, v kontrole cestovných pasov, v pátraní a postihovaní osôb poburujúcich obyvateľstvo, v postihu osôb, ktoré sa bez povolenia zdržovali v meste, ďalej v prihlasovaní osôb na policajnom kapitanáte, v evidencii cudzincov, v prešetrovaní rôznych žiadostí, napríklad aj o podporu v starobe a pod. Policajný kapitán sa ďalej vyjadroval k žiadosti o stavebné povolenie, hlásil výskyt nákazlivých chorôb u dobytka, riešil sťažnosti na neoprávnené vyberanie mýta, vydával potvrdenia o kontrole kvality mlieka atď. Za vlády cisárovnej Márie Terézie slúžilo a vykonávalo činnosť v Tisovci 10 hajdúchov. Policajný kapitán bol podľa zákona považovaný za osobu, ktorá je “vždy v službe” a preto ho každý bez ohľadu na funkciu a postavenie mal vždy uposlúchnuť. Medzi prvé právne akty po vzniku Československej republiky v roku 1918 patrila takzvaná recepčná norma (zákon č. 11/1918 Zb.), ktorou sa v podstate prevzal existujúci štátny aparát. Osvedčený recipovaný systém z Rakúsko-Uhorska rozdeľoval pôsobnosť a výkon bezpečnostnej služby medzi mestskú (obecnú) políciu, štátnu políciu a četníctvo. Na Slovensku všetku správnu agendu obstarávali dovtedy samostatné municípiá. V každom municípiu bola zriadená mestská municipálna polícia. Po vzniku ČSR sa urýchlene pristúpilo k reforme štátnej správy s cieľom získať rozhodujúci vplyv v municípiách. Ministerstvo vnútra si zabezpečilo “poštátnenie” polície výnosom z roku 1919. Na základe novely zákona o obecnom zriadení sa začalo preberanie obecnej polície do štátnej správy aj takým spôsobom, že správcovia policajných komisariátov podliehali v niektorých agendách aj okresnému hejtmanovi, ako reprezentantovi štátnej správy, i keď polícia na úrovni obce bola financovaná z prostriedkov obce a nie štátu. Roztrieštenosť a decentralizácia policajnej správy prvej ČSR, ktorá pracovala na základe recipovaných právnych predpisov Rakúsko-Uhorska, išla na úkor výkonu bezpečnostnej služby, osobitne v situácii fašistického ohrozenia republiky. Vládne nariadenie č. 51/1936 Zb. o organizácii policajnej správy a služby preto umožňovalo zriaďovať štátne policajné úrady všade, kdekoľvek sa to uznalo za vhodné, bez ohľadu na súhlas alebo nesúhlas obce.

V období I. republiky ako i v čase samostatného Slovenského štátu fungovala v meste Tisovec četnícka stanica. Bola celkom početná, nakoľko tu vykonávalo službu celkom 15 četníkov. Ako súčasť četníckej stanice fungoval tu i pátrací oddiel četníctva. Činnosť pátracieho oddielu četníctva by som prirovnal k obdobe dnešných úradov vyšetrovania Policajného zboru SR. Pod ich jurisdikciu patrila i obec Pohronská Polhora.

Ešte pred oslobodením Československa, vo februári 1945, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady schválilo nariadenie, ktorým boli staré žandárske a policajné orgány rozpustené a právne sa zakotvila Národná bezpečnosť na Slovensku. Do ZNB boli začlenené aj obecné polície. Zákon z roku 1948 o Národnej bezpečnosti dal potom za obecnými a mestskými políciami bodku na dlhšie obdobie.

Ich oživenie nastalo až po roku 1989. Písal sa rok 1991 a na svet sa dostal zákon č. 564/1991 Zb. Na jeho základe sa začali vytvárať mestské a obecné polície.

História mestskej polície v Tisovci sa datuje do roku 1991. Na základe zákona č. 564/1991 bola i v meste Tisovec vytvorená mestská polícia. S rôznymi obmenami funguje a vykonáva činnosť až do súčasnej doby.

V súčastnosti má Mestská polícia v Tisovci dvoch členov:
Náčelník mestskej polície : Ján Martiniak
Člen mestskej polície: Ľubomír Husanica.

Ján Martiniak
náčelník MsP

Kontakty na Mestskú políciu:

Mestská polícia
Námestie Dr. Vladimíra Clementisa 1
980 61    T I S O V E C
č.t.: 047 549 33 77,
mobil : 0903 517 923

 

S  P R Á V A

o činnosti Mestskej polície v Tisovci, za rok 2015

 

V úvode mojej správy by som chcel uviesť, že na bezpečnostnú situáciu majú najväčší vplyv dva faktory. A to zloženie obyvateľstva a sociálna situácia. Aké je zloženie obyvateľstva v Tisovci a m.č. Rimavská Píla, to všetci vieme. Čo sa týka sociálnej situácie, tak uvediem štatistiku. Keď bola v roku 2008 nezamestnanosť v Tisovci a R. Píle na úrovni 8 %, tak v roku 2015 už bola na úrovni 18 % nezamestnaných. Teda sociálna situácia sa u nás nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. A to má veľký vplyv, na páchanie protispoločenskej činnosti. Vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitosti, sú najmä mladí občania, nútení odchádzať z Tisovca, za prácou. A to v prevažnej miere preč z Tisovca, do rôznych končín Slovenska a do zahraničia. A v Tisovci nastáva ten fenomén, že tu ostávajú najmä starší občania, veľa dokonca prestárlych, v dôchodkovom veku. A to je veľmi riziková, zraniteľná časť obyvateľov. Je to okrem detí, najzraniteľnejšia časť obyvateľov, podľa štatistík. Ako príklad môžem uviesť, poškodeného Vladimíra S., nar. 1939, z Podhradovej ulice, ktorý žije sám v rodinnom dome. Mestská polícia riešila prípady, kedy sa poškodený stal opakovane terčom páchateľov trestnej činnosti, kde mu opakovane boli odcudzené z domu potraviny a rôzne náradie a nástroje. Taktiež „ susedia“, využili viac krát jeho dobrosrdečnosť a podvodne od neho vylákali, rôzne finančné sumy. Samozrejme, bez následného vrátenia požičaných peňazí. Naposledy predal svoje osobné motorové vozidlo, jednému občanovi. Tento mu sľúbil, že vozidlo ihneď prehlási na svoje meno. Ale neurobil tak, ale vozidlo bez prehlásenia predal ďalej. Ale poistku a ďalšie veci s tým súvisiace, musel hradiť poškodený Vladimír S. Obrátil sa preto o pomoc na MsP. Mestská polícia následne zakročila, nový majiteľa bol vyzvaný, aby vydal doklady od vozidla a tabuľky s EČ vozidla. Toto aj vydal a MsP, uvedené veci doručila Vladimírovi S. , aby mohol vozidlo odhlásiť z evidencie. Ďalší príklad môžem uviesť p. Annu D., nar. 1935.z Francisciho ulice. Takzvaní „ spoluobčania“, využívali opakovene jej vysoký vek a zdravotné problémy a chodili ju obťažovať do jej bytu. Lákali od nej peniaze a pod. Tu našťastie, neostali ľahostajní ani susedia. Následne vec riešila MsP a do prípadu, boli zapojení i jej blízki príbuzní. Ale peniaze, ktoré týmto „ smradom“ požičala, už asi nikdy neuvidí.

 

S odchodom ľudí za prácou, je spojený i ďalší fenomén, ktorý v Tisovci nastal. Je tu veľmi veľa nehnuteľnosti, ktoré sú prázdne, neobývané. Či už sa jedná o byty, alebo rodinné domy. Niektoré sú vo veľmi dobrom stave, čomu odpovedá i ich cena. Ale často sú nepredajné, vzhľadom k ich cene a vzhľadom na finančné možnosti našich obyvateľov. Druhú skupinu tvoria nehnuteľnosti, ktoré su často v horšom, alebo doslova zlom stave. Jedná sa o malé, alebo menšie domčeky, ktoré sú sústredene hlavne v hornej časti mesta Tisovec. Ako príklad tejto situácie, uvediem ulicu Partizánsku. T. j. od reštaurácie Centrál, po bývalú reštauráciu Srdiečko. Na tejto ulici sa nachádza, celkom 57 rodinných domov. Už teraz je 14 domov neobývaných. V 11 domov bývajú po jednom občania, ktorí sú už na dôchodku a vo vyššom veku. Ďalších 6 domov je obývaných manželským párom, kde sú obaja taktiež už dôchodcovia, taktiež vo vyššom veku. 2 domy sú obývané tak, že v nich bývajú po jednom občania, ktorí sú ešte v produktivnom veku. Zvyšných pár domov, tie sú obývané rodinami. A tak by som mohol pokračovať, ďalšími ulicami v tejto časti a to ulicou Podhradovou a ulicou Sládkovičovou. A tu sa dostávam, k druhej skupine obyvateľov. T .j. občanov, ktorí sú nezamestnaní anezamestnateľní, sociálne odkázaní, resp. neprispôsobivé osoby. A týchto osôb pribúda. Na jednej strane tu máme občanov, v produktivnom veku, ktorí z Tisovca odchádzajú. Na druhej strane máme tu občanov, ktorí nám tu ostávajú, sú sociálne odkázaní, nezamestnaní, často sa jedná o neprispôsobivé osoby. A dostávame sa k tomu, že nám hrozí veľké nebezpečenstvo, že tieto prázdne domy, často v zlom stave skončia v rukách takýchto, cudzích osôb. Pretože od stavu a vybavenosti domu, sa odvíja i jeho cena. A tá je, pri takýchto nehnuteľnostiach často nízka. Niekedy i majitelia idú s cenou nehnuteľnosti výrazne pod cenu, aby boli domy vôbec predajné. Preto je veľké riziko, že takéto domy nám tieto cudzie osoby, postupne odkúpia. Pretože týmto osobám je jedno, kde budú poberať sociálne dávky, či v Košiciach, Poprade alebo v Tisovci. A ľahko sa nám môže stať, že sa tu budú postupne sťahovať takéto rodiny, z iných miest. A bolo by veľmi zlé, ak by Tisovec skončil ako iné obce či mestá, ako napríklad Jelšava alebo Ratková. Ako príklad, môžem uviesť dražbu rodinného domu na ulici Daxnerovej, majiteľa neb. Vladimíra Strelníka. Banky si uplatnili na dom záložné právo a vyhlásili dražbu, ktorá sa konala v Banskej Bystrici. Dražby sa zúčastnili i primátor Ing. Peter Mináč a pracovníčka MsÚ, Ing. Danka Bálintová. Cieľom bolo zabrániť tomu, aby sa dom nedostal do takýchto rúk. Pretože cena bola nízka. Na dražbe sa primátor dozvedel, že o dom má záujem nejaký špekulant z Banskej Bystrice. Chcel dom kúpiť, pre nejakú rodinu z B. Bystrice. Oni mali nehnuteľnosť o ktorú mal záujem. Preto chcel dom v Tisovci odkúpiť, rodinu z Banskej Bystrice do neho nasťahovať, a tak sa dostať k ich nehnuteľnosti v Banskej Bystrici. Čo to bolo za rodinu, ktorú nám tu chcel presťahovať, to si môžeme iba domyslieť. Preto bol primátor, nútený ísť s cenou hore, aby mesto dom kúpilo. Nakoniec muselo mesto zaplatiť za dom sumu 5.800.- euro. Ale všetky takéto domy, mesto jednoducho odkúpiť nemôže. Preto je veľmi dôležité, aby v tejto problematike spolupracovalo mesto, spoločne s občanmi, spoločne s majiteľmi nehnuteľnosti. Aby mali občania záujem, tento problém aktívne riešiť. Aby sa nám tu nenasťahovali cudzie rodiny, často neprispôsobivé. A to by bol veľký problém ! Preto mestská polícia v roku 2015, venovala veľkú pozornosť okrem iných činnosti,i týmto nehnuteľnostiam. Vykonávala kontroly domov, bola v kontakte s majiteľmi domov, ktorých zoznam máme spracovaný. Boli sme v kontakte so susedmi, aby nám hlásili, keď sa okolo domov niečo, čo i len „ šustne“. A venovali sme tomuto problému dosť času, počas celého roka. Aj v spolupráci, s oddelením výstavby MsÚ Tisovec. Ale zabrániť tomu môžeme iba spoločnými silami, t. j. so samotnými občanmi. Môžem konštatovať, že časť rómov z Tisovca nechce, aby sa do Tisovca sťahovali cudzí rómovia. Pretože dobre vedia, že sú s nimi iba problémy. Aj títo „naši“ rómovia oznamovali MsP, keď sa niečo dozvedeli ohľadom nehnuteľnosti.Ďalej sme počas celého roka, venovali zvýšenú pozornosť časti Rimava. Konkrétne lokalite Kolkáreň. Tu dochádzalo k veľkým problémom, hlavne s deťmi, ktoré tu bývajú. Opakovane boli zaznamenané prípady, rušenia verejného poriadku a občianského spolunažívania. Deti obťažovali susedov, obyvateľov mesta, ako i návštevníkov, hádzali po chodcoch a vozidlách kamene a pod. Preto to bol ďalší okruh problémov, ktoré sme v roku 2015 museli riešiť a venovať tomu zvýšenú pozornosť. Mestská polícia, zvýšila dohľad nad touto časťou, častejšie sme v lokalite hliadkovali. A hneď sme, na mieste všetky veci riešili. Myslím, že sa tieto negatívne javy podarilo eliminovať. Náčelník MsP Ján Martiniak, spoločne s pracovníčkami MsÚ Tisovec Ing. Dankou Bálintovou a Denisou Mániovou, spracovali projetovú dokumentáciu, na rozšírenie kamerového systému v Tisovci. Na základe tohto projektu, získalo Mesto Tisovec sumu 8.000.- euro, z Ministerstva vnútra SR, z oblasti prevencie kriminality. Vďaka týmto finančným prostriedkom, mohla byť do uvedenej lokality namontovaná kamera. Taktiež boli namontované kamery, na križovatku pri reštaurácii Centrál, vymenaná kamera na autobusovej zastávke a ulici Daxnerovej. Ďalej boli 4 kamery nainštalované, na monitorovanie objektov O.Z. Zubačka. Preto tu boli nainštalované 4 kamery, pretože objekty sú vo vlastníctve mesta a okrem toho, sa v objekte nachádzajú veci veľkej hodnoty. T.j. parná lokomotíva, vozne a iné strojové zariadenia. A vieme všetci, akú to má hodnotu, nielen finančnú, ale i historickú. Budovy bývalého depa, boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Tri kamery, boli namontované i na ulicu Podhradovú. A to z toho dôvodu, aby sa podarilo eliminovať nepriaznivé javy, ktoré sa v tejto lokalite diali. Najmä čo sa týka, páchania majetkovej trestnej činnosti a priestupkov. Ďalší krok, na elimináciu protiprávného konania osôb v lokalite Kolkáreň a na ulici Podhradovej, bolo zriadenie Občianských hliadok ( OH) Mesta Tisovec. Tieto začali svoju činnosť, od 1. decembra 2015. Ján Mušuka a Soňa Balážová, ako členovia OH Tisovec, majú na staroti prednostne tieto lokality a rómov, ktorí tu bývajú. A myslím, že všetkými prijatými opatreniami, už je vidieť i prvé, kladné výsledky.

 

Občianské hliadky Mesta Tisovec : V rámci OH je v meste Tisovec a v m.č. Rimavská Píla, zaradených celkom osem občanov. Jedná sa o Jána Mušuku, Soňu Balážovú, Miroslava Kaštana a Martina Kubinca, ktorí sú zaradení v OH v Tisovci. Jaroslav Koniar, Erika Koniarová a Róbert Radič, sú zaradení v OH Rimavská Píla. V tomto prípade sa jedná o projekt ÚPSVaR Rimavská Sobota, ktoré hradí 95 % nákladov. Zvyšných 5 % hradí Mesto Tisovec. Uchádzači mohli byť ale vybraní iba z osôb, ktoré sú v evidencii ÚPSVaR R. Sobota. Zvlášť sa muselo jednať, o znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Členovia OH v Tisovci, su zaradení do dvojčlenných hliadok, kde vykonávajú službu v dobe od 07,00 hod do 15,00 hod, ako ranná smena a od 14,00 hod do 22,00 hod., ako poobedná smena. Členovia OH v Rimavskej Píle, vykonávajú službu nasledovne: Erika Koniarová vykonáva službu od 07,00 hod do 15,00 hod. a Jaroslav Koniar a Róbert Radič, vykonávajú službu od 14,00 hod do 22,00 hod. Náčelník MsP J. Martiniak, spracoval konkrétne úlohy pre výkon služby členov OH, kde sú spracované úlohy zvlášť, pre členov OH v meste Tisovec a zvlášť v Rimavskej Píle. Ďalej majú všetci členovia OH, vypracované konkrétne úlohy, pre každého člena jednotlivo. Nakoľko sa jedná o rozsiahly materiál, tento tvorí prílohu predmetnej správy. ( Prílohy č. 1 až 4.) Pre občanov, ktorí budú mať o problematiku záujem uvádzam, že materiály k OH su k nahliadnutiu na mestskej polícii v Tisovci.

 

Erik Pavlikovský je zaradený, ako ochrana základnej školy, kde plní konkrétne úlohy a je inštruovaný vedením Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa.

 

I keď členovia OH, vykonávajú svoju činnosť iba od 1. decembra 2015, zatiaľ sa ich činnosť javí pozitívne. Riešia sami a samostatne vzniknuté problémy, pôsobia preventívne, hlavne v rómskej komunite. Ak zistené nedostatky nemôžu vyriešiť samostatne, hlásia toto na mestskej polícii. Mestská polícia, následne vykonáva riešenie problémov.O ich činnosti, uvádzam jeden konkrétny príklad. Poškodená pani z Hviezdoslavovej ulice, si pred Vianocami dala na verandu domu kuchynské hrnce. Večer jej tieto hrnce, niekto odcudzil. Službu vykonávali Ján Mušuka a Soňa Balážová. Týmto poškodená pani, krádež oznámila. Prípad prešetrili a zistili, že hrnce odcudzili maloleté deti, z časti Kolkáreň. Následne hrnce vymenili, za zábavnú pyrotechniku s ďalším maloletým. A ten znovu vymenil, tieto hrnce za inú zábavnú pyrotechniku a ďalším maloletým chlapcom. J. Mušuka a S. Balážová sa hrncov dopátrali, tieto zaistili a boli vrátené poškodenej.

 

Chcel by som upozorniť a požiadať občanov, že sa môžu so svojími problémami a oznámeniami taktiež obrátiť na členov OH. Ak budú členovia OH môcť, tak vybavia oznámenie či sťažnosť sami, hneď na mieste. Ak nie, oboznámia s oznámením, sťažnosťou mestskú políciu. Takto sú inštruovaní do výkonu služby a takto to i vykonávajú. Následne bude vec riešiť mestská polícia. Členovia OH nemajú pridelený služobný mobilný telefón, majú iba svoje súkromné mobilné telefóny, preto je potrebné sa na nich obrátiť osobne.

 

Trestné činy: čo sa týka spáchania trestných činov, tak v roku 2015 zistila MsP 12 páchateľov, ktorí sa dopustili spáchania 7 trestných činov. V jednom prípade, mestská polícia zadržala páchateľov priamo na mieste činu. Dvaja páchatelia, manželia Silvia a Juraj S., vykonali krádež vlámaním do neobývaného rodinného domu, na ulici Sládkovičovej v Tisovci. Na mieste boli vo večerných hodinách, zadržaní hliadkou mestskej polície. Boli obmedzení na osobnej slobode a následne, odovzdaní hliadke OO PZ Hnúšťa, ktorá sa na miesto dostavila. Ďalej boli v Tisovci, spáchané trestné činy porušovania domovej slobody, nebezpečného vyhrážania, výtržníctva,krádeže a pod. Ako opakujem vo svojich správach, ja toto ale nepovažujem za merateľný ukazovateľ, koľko je spáchanej trestnej činnosti v Tisovci a m. č.Rimavská Píla.

 

Je to spôsobené hlavne tým, že poškodení nemajú chuť nahlasovať spáchanie trestnej činnosti. Jedná sa hlavne o majetkovú trestnú činnosť. Poškodení občania, radšej toto nenahlásia polícii, oželejú odcudzené veci, aby sa vyhli rôznym „ poťahovačkám“, ktoré sú s takýmto krokom spojené. Taktiež sa to týka prípadov, ktoré sú kvalifikované, ako priestupky. A znova sa jedna, v prvom rade o priestupky, kde je spôsobená škoda, na majetku fyzickej alebo právnickej osoby. Maximálne to poškodení občania oznámenia MsP, s vetou „ aby ste vedeli“, že sa niečo stalo. Dôvody takéhoto konania sú rôzne, hlavne znechutenie poškodených osôb, zo zdĺhavého postupu, administratívnej náročnosti, cestovania, finančných nákladov a pod. Pretože poškodení sú následne, predvolávaní na výsluchy na políciu a na iné procesne úkony, ktoré s tým súvisia. A to i opakovane. A keď vidia, že to nevedie k zisteniu páchateľa, jeho účinnému potrestaniu a náhrade spôsobenej škody, radšej preto odcudzené veci oželejú a prípad nenahlásia polícii. Ďalej sú to občania vo vyššom veku, dôchodcovia, ktorí často odcudzené veci oželejú, aby sa vyhli rôznym poťahovačkám. A taktiež majú niekedy obavu z toho, že ak niekoho nahlásia, tak sa im môže pomstiť. Pretože sú to často poškodení ľudia, ktorí bývajú sami, bez rodiny a majú obavu.

 

Na úseku ochrany verejného poriadku v meste Tisovec, sa ako problematické stále javia dni, kedy sú vyplácané sociálne dávky, prostredníctvom Slovenskej pošty Tisovec. V minulosti podnikla mestská polícia kroky, cestou Slovenskej pošty, aby sa zmenil spôsob vyplacania dávok. Navrhli sme, že budeme dokonca vykonávať doprovod poštových doručovateliek, po rizikových rodinách. Aby tieto osoby čakali na doručovateľky doma a nie pred poštou. Týmto by sa odbúralo, ich zhromažďovanie pred poštou a na námestí. Ale tento náš návrh, sa nestretol s pochopením vedenia Slovenskej pošty. Odpoveď vedenia pošty bola jednoznačná, títo ľudia sú ich klienti a keď sa postavia pred poštu, tak doručovateľka je povinná im vydať doklad o dávkach. Následne s týmto dokladom, si idú vybrať na poštu peniaze. Takže kým budú takto vyplácané dávky, tieto problémy budu pretrvávať. Preto počas dávok, vykonávame iba denné služby, aby sme boli na námestí, pošte a okolí. Jedná sa okrem iného o objekt samotnej pošty, predajne potravín JSD na námestí. Ďalej výčap Centrál , bistro Byss a autobusová stanica. Tu najviac dochádza, k zhromažďovaniu uvedených osôb. Po prevzatí dávok, veľká časť uvedených osôb smerovala rovno do pohostinských zariadení, kde sa nachádzali výherné hracie automaty. S tým bolo spojené požívania alkoholu a následne, rušenie verejného poriadku. Preto MsP počas celého roka 2015, venovala týmto skutočnostiam pozornosť, pri plánovaní ako i pri výkone služby. V roku 2016 je v platnosti VZN mesta Tisovec,ktorým bola zrušená prevádzka výherných hracích automatov v meste Tisovec a m.č. Rimavská Píla. A to na základe petície občanov. V súčasnej dobe sa nachádzajú automaty iba v reštaurácii Hradová. Taktiež MsP opakovane v uvedené dni, vykonávala kontrolu samotnej budovy pošty. Občania, ako i samotní zamestnanci pošty kritizovali, že tu dochádza k zhromažďovaniu osôb, ktoré poberajú dávky. Týmto bránili v riadnom fungovaní pošty, čím znepríjemňovali občanom, ako i pracovníčkam pošty výkon poštových služieb. Po zistení skutočnosti, že si z budovy pošty urobili čakatelia na dávky čakáreň, boli z budovy pošty vykázané von. Kým ale bude takto systém vyplácania sociálnych dávok realizovaný, budú tieto problémy stále a stále sa budú opakovať. Do týchto kontrol sú zapojení i členovia OH Tisovec a Rimavská Píla.

 

 Prevádzka reštauračných zariadení v meste Tisovec a m.č.Rimavská Píla: v meste Tisovec funguje jeden nočný podnik, bar „ Infinity 22“, na n ámestí Dr. Vladimíra Clementisa, ktorý má otváracie hodiny od 20,00 do 04,00 hod v piatok a sobotu. Bar bol otvorený i na Nový rok, kde prevádzka skončila hromadnou bitkou hostí na námestí. Pri tom bol ťažko zranený hosť, 21 ročný Marek S. z Tisovca, ktorému život zachránil, iba rýchly príchod RZP-čky na miesto a jeho prevoz, na ARO NsP Rimavská Sobota. Prvú pomoc zranenému ale poskytli hostia samotného baru, za čo im patrí veľká vďaka.

 

Ďalej MsP vykonávala opatrenia v súvislosti s prevázkou Deravého sudu na Rimavskej Píle, hlavne v letných mesiacoch r.2015. Taktiež MsP riešila problémy, ktoré sa vyskytli v súvislosti s prevádzkou reštaurácie Dolina.Že sa dá podnikať v reštauračných službách i inak, na úrovni, tak to je dlhodobo caffé Darian na námestí a v súčasnosti Penzión Kôlnička, na ulici Daxnerovej. Všetko záleží na majiteľovi podniku, ktorý chce udržať vyšší štandard služieb a tak k tomu i pristupuje. Caffé Darian prevádzkuje Renáta De Buhrová už dlhé roky a neboli v podniku, zaznamenané nejaké problémy. Či už sa jedná o výtržnosti, dodržiavaním otváracích a zatváracích hodín a pod. Taktiež sa v takom svetle javí prevádzka Penziónu Kôlnička. Tu došlo v roku 2015, k jednému trestnému činu krádeže. Dvaja páchatelia z radov sociálne odkázaných, vošli večer do penziónu, využili, že jedná izba bola otvorená a pokúsili sa odcudziť peniaze. Našťastie ich na mieste zadržali ubytovaní hostia, ktorí náhodou vošli do izby. Prípad prevzalo OO PZ Hnúšťa, nakoľko sa jednalo o trestný čin krádeže. Aj takýto „občania“ svojím správaním môžu pokaziť dobré meno podniku, ktorý robí všetko pre to, aby si dobre meno získal a udržal. A nielen u domácich občanov, ale i u návštevníkov Tisovca. Hlavne je takéto protiprávne konanie nebezpečné pre programom rozvoja cestovného ruchu, o ktorý sa Mesto Tisovec a podnikatelia dlhodobo usiluju.MsP ďalej pokračovala, počas celého roku 2015 v monitorovaní rodinných domov, ktoré by mohli skončiť v rukách neprispôsobivých osôb. Hlavne čo sa týka takýchto osôb, z iných miest. V roku 2015 sa nám do Tisovca nenasťahovala, ani jedná takáto rodina. Taktiež to platí i o cigánskej osade Rimavská Píla. Počas celého roka, MsP vykonávala kontroly cigánskej osady, či sa nám tu nenasťahovali cudzie osoby, prípadne rodiny. Nikto nový nám v osade nepribudol. Ba naopak, jednu rodinu MsÚ Tisovec a mestská polícia odsťahovala do Muráňa, kde mali trvalý pobyt. Pri tomto MsP úzko spolupracovala, s terennými sociálnymi pracovníčkami. V cigánskej osade, boli okrem toho riešené ďalšie problémy, psy, odpad, vzájomné spolužitie a pod. . Hlavne psy, ktorých tu bolo neúrekom. Ale sa to podarilo preriediť na únosnu mieru, ako v Tisovci tak i v m .č. Rimavská Píla. MsP v roku 2015, vykonala odchyt celkom 15 psov. Jednalo sa o psy rôzných rás, ktoré sa túlali v Tisovci a v m. č. Rimavská Píla. Mesto Tisovec, má uzatvorenú zmluvu so Slobodou zvierat, útulok Fiľakovo. Odchytené psy umiestní mestská polícia do kotercov na Vápenke. Následne sa MsP snaží, nájsť majiteľa psa. V prípade, že sa majiteľ psa nenájde, psa preberú pracovníci útulku Fiľakovo a je umiestnený v ich zariadení.

 

Ďalším akútnym problémom, je čistota vodných tokov v našom meste. Hlavne sa jedná o tok rieky Rimava. Počas celého roka, sa MsP zaoberala týmto problémom. Počas roka bolo zistených celkom 4 osoby, ktoré znečistili tok Rimavy či už domovým odpadom alebo splaškami. To je ale iba zlomok, znečisťovateľov vodného toku. Ale bez aktívnej pomoci občanov, sa tomuto znečisťovaniu nepodarí zabrániť.

 

Verejné kultúrne a športové podujatia :Mestská polícia taktiež zabezpečovala akcie, ktoré organizovalo Mesto Tisovec, prípadne sa mesto ako organizátor spolupodieľalo na podujatí. Spomeniem iba tie najväčšie, s najväčšou účasťou divákov a to OFF ROAD Tisovec 2015, Dní mesta Tisovec 2015, Deň Rimavskej Píly. Hlavne Off Road Tisovec 2015 bola akcia, kde mestská polícia vykonáva službu, od štvrtka až do nedele. Vykonáva dohľad na verejným poriadkom, cestnou premávkou. V neposlednom rade vypomáha organizátorom, hlavne v nedeľu, kedy je najväčší počet divákov. MsP musí s organizátormi vykonávať kontrolu vozidiel, ktoré vstupujú do Dolinky. Inak by sa Dolinka zaplnila rôznými autami a podujatie by doslova skolabovalo. Chcel by som uviesť, že i rok 2015 bol vydarený, kde v nedeľu sa na triale v Dolinke zúčastnilo okolo 5.000 divákov. V samotnom meste Tisovec, sme mali zaparkovaných okolo 1200 osobným motorových vozidiel. Takže nedeľa, je z pohľadu výkonu služby najnáročnejšia. Službu vykonávame už od 07,00 hod. Taktiež dní mesta, kde MsP vykonáva službu po celý čas trvania. Hlavne sobota je náročná, pretože už od 05,00 hod musí MsP zabezpečovať jarmok, usmerňovať stankárov a všetky veci s tým súvisiace. Ďalej okrem bežného výkonu služby, dohľadu nad verejným poriadkom a hladkým priebehom akcie, musí MsP riešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytnú.

 

 

Počnúc napojením na elektrinu stankárov a tribúny, napojenie na pitnú vodu, rôzne problémy, ktoré sa vždy vyskytnú. Nakoľko MsÚ je mimo pracovnej doby, tak musí všetky veci zaisťovať MsP. Kontrolujeme po stankároch priestranstvo, či nedošlo k znečisteniu a následne vyplácame vybrané zálohy. A službu na dní mesta začneme o 05,00 hod a skončíme niekedy až nad ránom. A za väčšinu odslúžených hodín, čerpáme iba náhradné voľno. Chcel by som upozorniť, že mestská polícia takto ušetrila Mestu Tisovec, značné finančné prostriedky. Rozpočet MsP bol za r. 2015 vyčerpaný na 89,91 %, plánovaných finančných prostriedkov na rok 2015. Ale všetky konané akcie prebehli hladko, bez väčších problémov. Ako sa na dni mesta nekoná pred ZŠ diskotéka, nie sú už problémy s narušením verejného poriadku. Drobné narušenia verejného poriadku, vyriešila MsP na mieste, spoločne s hliadkou OO PZ Hnúšťa.

 

Taktiež v roku 2015 MsP riešila problémy v ZŠ Tisovec. Hlavne čo sa týka chovania žiakov ZŠ navzájom, voči pedagogickým pracovníkom a taktiež chovania rodičov žiakov, voči pedagógom ZŠ. Ako som uviedol v správe, od 1. decembra 2015 vykonáva v ZŠ službu ako ochrana školy Erik Pavlikovský. Je v ZŠ osem hodín denne, kontroluje vstupy a výstupy osôb do a zo školy, kontroluje vchody a východy, dbá na chovanie žiakov a pod. Rieši problémy, ktoré súvisia s ochranou budovy ZŠ a ďalšie veci, na pokyn vedenia ZŠ.

 

 

 

Represívna oblasť práce MsP :

 

 V roku 2015 prijala MsP celkom 194 oznámení, od fyzických ako i právnických osôb, ktoré oznámenia sú evidované v protokole udalosti MsP. Všetky oznámenia boli preverené a podľa druhu oznámenia, bolo ďalej vykonávané objasňovanie prípadov, prípadne boli prípady vyriešené priamo na mieste. Oznámenia boli podané osobne alebo telefonicky, hlavne prostredníctvom mobilného telefónu MsP. V roku 2014 to bolo celkom 183 oznámení. Takže táto oblasť, sa pohybuje stabilne na približne rovnakej úrovni.

 

MsP riešila v roku 2015 celkom 102 priestupkov. Z toho 65 priestupkov bolo riešených buď v blokovom konaní, prípadne v zmysle ustanovení zákona o priestupkoch a 37 priestupkov, bolo na mieste riešené dohováraním. A to z toho dôvodu, že nám chýba právna úprava, t.j. VZN mesta Tisovec, ktoré boli zrušené prokurátorom.

 

Jednalo sa o porušenie zákona č. 372/90 Z. z. o priestupkoch, kde prevažovali priestupky na úseku majetku, občianskeho spolunažívania a priestupky na úseku ochrany životného prostredia, priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, proti verejnému poriadku. Hlavne priestupky proti majetku podľa § 50 ods. 1) Zákona o priestupkoch bolo potrebné dôkladne zdokumentovať. A to z toho dôvodu, že ak sa páchateľ opakovane, v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch dopustil spáchania priestupku proti majetku, už jeho konanie naplnilo skutkovú podstatu prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1) Trestného zákona. Preto bolo nutné, uvedené prípady riadne zdokumentovať, ako prvotný podklad, pre orgány činné v trestnom konaní.

 

Ďalej to boli priestupky, spáchané porušením zákona č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

 

MsP v uvedenom období, uložila za spáchanie priestupkov v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, pokuty v celkovej výške 612.- euro. Celkom sedem priestupkov bolo odovzdané po zdokumentovaní na Okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy Rimavská Sobota, na prejednanie priestupku. Dva priestupky boli odložené v zmysle § 60 ods. 3 písm. a) zákona o priestupkoch, dva priestupky boli odovzdané na OO PZ Hnúšťa a jeden priestupok bol po zdokumentovaní odovzdaný na Okresný úrad, odbor ŽP Rimavská Sobota. Jednalo sa o znečistenie toku Rimavy. Taktiež uložené pokuty Okresným úradom Rimavská Sobota, sa vrátia do rozpočtu mesta Tisovec.

 

V roku 2015 boli na stanicu MsP predvedené štyri osoby, ktoré boli obmedzené na osobnej slobode a následne predvedené na MsP. Donucovacie prostriedky MsP v roku 2015, nepoužila ani v jednom prípade.

 

Čo sa týka okruhu páchateľov trestných činov a priestupkov, hlavne proti majetku, verejnému poriadku a občianskému spolunažívaniu, sú to na 95 % osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané. Maximálne pracujú v rámci aktivačných prác, alebo malých obecných služieb pri Meste Tisovec. Taktiež maloletí páchatelia, ktorí sa dopúšťajú protiprávneho konania sú z rodín, ktoré sú sociálne odkázané a sú poberatelia sociálnych dávok od štátu. Maloleté deti, ktoré sa dopustia protiprávneho konania, oznamuje mestská polícia na ÚPSVaR, sociálnu kuratelu v Rimavskej Sobote. Rodičia takýchto páchateľov, by mali prísť o sociálne dávky. Ale funguje to tak, že o dávky neprídu, ale ÚPSVaR im nevypláca dávky priamo, ale cez tzv. osobitného príjemcu. A to je Mesto Tisovec. Takže o nič neprídu, iba s tým majú pracovníci Mesta Tisovec ďalšiu prácu. Musia s nimi chodiť nakupovať do obchodov a pod. Najmä sa tomu venovali v roku 2015, terénne sociálne pracovníčky Mgr. Vetráková, Mgr. Ivanová z Tisovca a p. Huľuková z Rimavskej Píly. Ďalším problémom, ktorý priamo súvisí s protiprávnym konaním je to, že príjemcovia sociálnych dávok tieto minú za pár dni. A všetci vidíme, čo za druh tovaru sa kupuje. Nezriedka vidíme, že rodina ide domov z nákupu s károu, kde sú dva, tri kartóny lacného vína a vrece zemiakov. Alebo niečo podobné. Sociálne dávky takto minú a potom nám páchajú, trestnú činnosť a priestupky. A to ako dospelí, tak ich deti. Toto je jedna skupina ľudí. Druhá je tá, ktorí majú pravidelný príjem, t. j. dôchodky, poväčšine invalidné, niektorí i starobné. Teda by mohli mať pravidelný, mesačný príjemv celkom slušnej výške. Ale z tejto skupiny je väčšia časť ľudí, ktorý majú rôzne exekúcie. A len a len z vlastnej viny, im súdny exekútor mesačne sťahuje, určité sumy peňazí z ich príjmu. A teda sa znova dostávame na začiatok, kde i táto skupina ľudí je bez príjmu. A keď aj majú príjem, tak je to znova iba na úrovni sociálnych dávok. A tieto rýchlo minú a „kolotoč“ sa krúti ďalej.

 

Výhľad do roku 2016.

 

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva Mesta Tisovec, bude v mesiaci január 2016 vyhlásené výberové konanie, na obsadenia pracovného miesta – príslušník mestskej polície v Tisovci. Mestská polícia, bude teda posilnená o jedného policajta. Mal by nastúpiť do služby, pravdepodobne od 1. marca 2016. Z toho dôvodu bude môcť, mimo dni čerpania dovolenky a prípadnej PN-ky, vykonávať MsP službu v dobe od 07,00 hod do 22,00 hod. Teda bude zvýšený výkon služby mestskej polície v Tisovci.

 

Od 1. decembra 2015 do 31.augusta 2016, vykonávajú v meste Tisovec a v m.č. Rimavská Píla službu i občianské hliadky Mesta Tisovec. Týmto sa zvýšil počet ľudí, ktorí sú priamo zainteresovaní na dohľade nad dodržiavaním verejného poriadku, ochrane života, zdravia a majetku občanov.

 

Na záver by som chcel poďakovať naším spoluobčanom Erike Denešovej, Mgr. Lucii Ivanovej a Zdeňkovi Pochopovi, ktorí mestskej polícii nezištne pomáhajú s odchytenými psami, ktoré mestská polícia odchytí a sú umiestnené do kotercov na Vápenke. O tieto psy sa nezištne starajú, zabezpečujú ich kŕmenie a veterinárnu starostlivosť. Venujú týmto psíkom svoj voľný čas a dokonca, i svoje financie. Zároveň chcem poďakovať p. Jaroslavovi Koniarovi z Rimavskej Píly, ktorý za svoje finančné prostriedky, nakupuje pre tieto psy krmivo.

 

 

 

Ján Martiniak

 

náčelník MsP

 

 

Členovia výboru m.č. Rimavská Píla

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2701x

Predseda: Mgr. Ľubomír BAGAČKA


Členovia:

 • Milan BÚTOR
 • Milan LACKO
 • MVDR. Ľudovít KRIŠKA
 • Ing. Ján BELICA


Zapisovateľka: Denisa Mániová

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN